درباره سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO)

یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (The United Nations Industrial Development Organization)

یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین می‌باشد. هدف اصلی این سازمان ارتقاء و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی می‌باشد. 168 کشور عضو UNIDO هستند و به طور مرتب اصول و سیاست های یونیدو را در جلسات سازمان های نظارتی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می دهند. ماموریت سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) ترویج و تسریع توسعه صنعتی جامع و پایدار در کشورهای عضو است.

پیوند ISID به عنوان یک رویکرد یکپارچه به تمامی سه رکن توسعه پایدار، توسط برنامه 2030 توسعه پایدار و اهداف توسعه پایدار مرتبط با آن (SDGS) به رسمیت شناخته شده است که طی 15 سال آینده، تلاش های سازمان ملل متحد و کشور را در جهت توسعه پایدار تلقی می کند . دستورالعمل UNIDO به طور کامل در SDG-9 به رسمیت شناخته شده است، که به “ساخت زیرساخت های انعطاف پذیر، ارتقاء صنعتی و صنعتی پایدار و توسعه نوآوری” می پردازد. با این وجود ارتباط ISID با بیشتر یا کمتر از همه SDG ها اعمال می شود.

بر این اساس، تمرکز برنامه های سازمان بر اساس چهار چارچوب برنامه درسی سازمان سال 2021-2018 در چهار اولویت استراتژیک مشخص شده است:

ایجاد رفاه مشترک
پیشروی رقابت اقتصادی
حفاظت از محیط زیست
تقویت دانش و نهادها
هر یک از این زمینه های برنامه های عملی شامل تعدادی از برنامه های فردی است که به صورت کلی به منظور دستیابی به نتایج موثر و تاثیر گذار از طریق چهار توابع توانمند UNIDO اجرا می شوند: (i) همکاری فنی؛ (ii) توابع تحلیلی و تحقیقاتی و خدمات مشاوره ای سیاست؛ (iii) توابع هنجاری و استانداردها و فعالیت های مرتبط با کیفیت؛ و (iv) تشکیل و مشارکت برای انتقال دانش، شبکه و همکاری صنعتی.

UNIDO در اجرای الزامات اصلی مأموریت خود، ظرف ده سال گذشته، خدمات فنی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در عین حال، آن نیز به طور قابل ملاحظه ای بسیج منابع مالی خود را افزایش داده است، که نشان از شناخت رو به رشد جهانی سازمان به عنوان موثر ارائه دهنده خدمات توسعه کاتالیزوری صنعتی است.