توضیحات

این محصول شامل فایلهای مختلف از پروژه های کامفار است. در این بسته در زمینه موضوعات مختلف پروژه هایی به صورت نمونه انجام شده که برای استفاده جهت آموزش بهتر نرم افزار کامفار توصیه می شود.