فیلم های آموزشی نرم افزار COMFAR

پروژه محور (پروژه پوشاک)

معرفی دوره های آموزشی کامفار

تعریف پروژه

برنامه ریزی زمانی

محصولات

واحدهای پولی

مشارکتها

تنزیل

هزینه های ثابت سرمایه گذاری

محوطه سازی و بهبود زمین

کارهای عمرانی ، بنا و ساختمانها

ماشین آلات و تجهیزات کارخانه

تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه

هزینه مرتبط با دارایی ثابت

مخارج پیش از تولید

هزینه های تولید

هزینه های غیر مستقیم

هزینه محصولات پروژه

برنامه فروش

سرمایه در گردش

منابع تامین مالی

مالیات ، ذخایر

خلاصه عملکرد پروژه

نسبت ارزش فعلی خالص به کل سرمایه گذاری

حساسیت نرخ بازده داخلی

تحلیل پارامتریک

دوره بازگشت سرمایه عادی و متحرک

نسبت ارزش فعلی خالص به حقوق صاحبان سهام

تحلیل سربسر

ترازنامه و نسبتها

سود و زیان و نسبتها

نسبتهای مالی

نسبتهای کارایی

تحلیل اقتصادی

آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی

آنالیز حساسیت ارزش فعلی خالص

تغییر داده ها

تغییر مقیاس نمودارها

تغییرات ظاهری نمودارها

آزمون رتبه بندی پروژه ها

مرور بین صفحات پروژه

مرور خطاها

قواعد محاسبات مالی و اقتصادی

مالیاتها و یارانه ها

ارزش افزوده ناخالص داخلی

ارزش افزوده خالص داخلی و ملی

توزیع ارزش افزوده

ارزش فعلی خالص

خالص اثرات تسعیر ارز

اثرات اشتغال زایی

ارزیابی اقتصادی

مالیاتها و مقدار تامین مالی

اقلام مبادله شده

اقلام غیر قابل مبادله

سهم واحد پول خارجی

ارزیابی ، واحد پول داخلی در قیمت های خارجی

ارزیابی ، پول داخلی یا خارجی در قیمت خارجی

ارزیابی اقتصادی شامل سهم واحد پول خارجی

ارزیابی اقتصادی شامل اثرات غیر مستقیم

ارزیابی واحد پول داخلی در قیمت های داخلی

ارزش فعلی

تبدیل به واحد سنجش

پشتیبان محاسبات

ضریب تعدیل

ارزش بازار تعدیل شده

سهم واحد پول خارجی

پشتیبانی فروش اقلام

محصولات قابل واردات

اجناس غیر قابل مبادله

پشتیبانی برای اقلام ورودی

اقلام ورودی قابل صادرات

اقلام ورودی غیر قابل مبادله

مقادیر مرکب

فیلم های موضوعی

تحلیل نتایج خروجی

تحلیل سر به سر

تحلیل پارامتریک

تحلیل اقتصادی

تحلیل نسبتهای کارایی

تحلیل نسبتهای مالی

آنالیز حساسیت

تغییر داده ها و تحلیل حساسیت

نرخ بازده داخلی و تعدیل شده

آزمون رتبه بندی پروژه ها

بدهی ها

تولید و فروش

دوره بازگشت سرمایه

منابع تامین مالی

نسبت NPV

نوار ابزار کامفار

هزینه های سرمایه گذاری

هزینه های تولید

خطاهای نتایج نرم افزار