یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (The United Nations Industrial Development Organization)

یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین می‌باشد. هدف اصلی این سازمان ارتقاء و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی می‌باشد. ۱۶۸ کشور عضو UNIDO هستند و به طور مرتب اصول و سیاست های یونیدو را در جلسات سازمان های نظارتی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می دهند. ماموریت سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) ترویج و تسریع توسعه صنعتی جامع و پایدار در کشورهای عضو است.